//

Slogan

logoAUDI

Antwerpses­teen­weg 340
2950 Kapellen
03/​660.24.24

De nieuwe Audi TT

Een sil­houet dat in het oog valt. Scherpe ran­den duiden op karak­ter­sterkte. Het nieuwe dried­i­men­sion­ale design van het Sin­gle­frame werd sti­jlvol geïn­te­greerd in de hor­i­zon­tale voorkant. Inno­vatieve tech­nolo­gieën voor de aan­dri­jflijn en het bedi­en­ings– en weer­gavecon­cept – inclusief de Audi vir­tual cock­pit – ken­merken de nieuwe Coupé.

Emo­tion­eel design

Emotioneel designHeel wat details van het profiel van de nieuwe Audi TT doen denken aan de eerste gen­er­atie van deze mod­erne klassieker. Uit het zijaanzicht van de nieuwe Audi TT blijkt zijn ges­pan­nen, gespierde karak­ter. Hij doet denken aan een roofdier op het punt zijn prooi te besprin­gen. Vooral achter­aan bek­lem­to­nen hor­i­zon­tale lij­nen de indruk van sportieve breedte. Net als de led– en Audi Matrix-​ledkoplampen bevat­ten ook de achter­lichten dynamis­che richtingaanwijzers.

Audi vir­tual cockpit

Audi virtual cockpitGerichte helder­heid die in het oog springt. Op de eerste plaats dankzij de stan­daard Audi vir­tual cock­pit. High­tech op het hoog­ste niveau. De bestu­ur­der bepaalt zelf hoe het combi-​instrument – een lcd-​scherm met hoge res­o­lu­tie – de infor­matie weergeeft: als klassieke ronde wijz­er­platen of in de vorm van futur­is­tis­che scher­mvul­lende weer­gaven. Gericht op de bestu­ur­der. Inno­vatief. De weer­gave kan een­voudig wor­den omgeschakeld via het mul­ti­func­ti­es­tuur. Voor een snelle con­tex­twi­jzig­ing. Een duidelijke indi­catie van de tech­nol­o­gis­che maat­staf in de nieuwe Audi TT.

Sportief ver­mo­gen en grensver­leggende efficiëntie

Sportief vermogen en grensverleggende efficiëntieIn com­bi­natie met de S tronic®-versnellingsbak en de per­ma­nente vier­wielaan­dri­jv­ing quat­tro® jaagt de 2.0 TFSI-​motor, met zijn ver­mo­gen van 169 kW (230 pk), de Audi TT in slechts 5,3 sec­on­den van 0 tot 100 km/​h. Met een gemid­deld brand­stofver­bruik van slechts 6,8 liter per 100 km is hij boven­dien indruk­wekkend effi­ciënt. Zijn top­snel­heid werd elek­tro­n­isch begrensd op 250 km/​h.

14 0315-AudiS1 1

De weg is onder con­t­role. Met quat­tro® per­ma­nente vier­wielaan­dri­jv­ing. Aantrekkingskracht stan­daard bijgeleverd. Baan­brek­ende vin­nigheid. Presta­ties die nor­men ver­leggen. Gepaard aan een design dat je hart zal verov­eren. Sportief. S-​specifiek. Vooruit­strevend. De Audi S1. De stad is van jou.

Ent­hou­si­asme vanaf het eerste ogen­blik
Met S1-​embleem op de voorkant. Straalt pure dynamiek uit. Bek­lem­toond door de S-​voorbumper met luchtin­laten. En door de typ­is­che S-​zijdrempels. Een klassieke S-​look.

Geweldige look
Zicht­baar gemaakte kracht en presta­ties. Die meteen in het oog sprin­gen. Een S-​model in hart en nieren. Buiten­spiegel­be­huizin­gen in matte alu­mini­um­look. Remzadels in zwart. Of option­eel in rood.

Trekt al de aan­dacht naar zich toe
Dit is hoe anderen hem zien. S-​diffusorinzetstuk. S-​specifiek tweeledig uit­laat­sys­teem met elk twee ovale eind­pi­jpen. S-​dakrandspoiler Sportieve ken­merken, waar je ook kijkt.

13 1223 A3 SB-g-tron

Het plezier van het rij­den bli­jft!

De Audi A3 Sport­back g-​tron, de eerste in serie gepro­duceerde aardgasauto van het merk, vanaf nu bestel­baar, getu­igt van de enorme diep­gang van de tech­nol­o­gis­che exper­tise van Audi. Van ultra­licht­gewicht tech­nolo­gie over uiterst gea­vanceerde info­tain­ment tot de bestu­ur­der­shulp­sys­te­men. Het plezier van het rij­den blijft!