//

Slogan

logoAUDI

Antwerpses­teen­weg 340
2950 Kapellen
03/​660.24.24

Span­nende vooruitzichten bli­jvende passie

Spon­taan. Pas­sioneel. Intens. Zon­der beperkin­gen. Met de Audi A3 Cabri­o­let ligt de wereld aan uw voeten. Iedere dag is een nieuwe dag.

14 0315-AudiS1 1

De weg is onder con­t­role. Met quat­tro® per­ma­nente vier­wielaan­dri­jv­ing. Aantrekkingskracht stan­daard bijgeleverd. Baan­brek­ende vin­nigheid. Presta­ties die nor­men ver­leggen. Gepaard aan een design dat je hart zal verov­eren. Sportief. S-​specifiek. Vooruit­strevend. De Audi S1. De stad is van jou.

Ent­hou­si­asme vanaf het eerste ogen­blik
Met S1-​embleem op de voorkant. Straalt pure dynamiek uit. Bek­lem­toond door de S-​voorbumper met luchtin­laten. En door de typ­is­che S-​zijdrempels. Een klassieke S-​look.

Geweldige look
Zicht­baar gemaakte kracht en presta­ties. Die meteen in het oog sprin­gen. Een S-​model in hart en nieren. Buiten­spiegel­be­huizin­gen in matte alu­mini­um­look. Remzadels in zwart. Of option­eel in rood.

Trekt al de aan­dacht naar zich toe
Dit is hoe anderen hem zien. S-​diffusorinzetstuk. S-​specifiek tweeledig uit­laat­sys­teem met elk twee ovale eind­pi­jpen. S-​dakrandspoiler Sportieve ken­merken, waar je ook kijkt.

13 1223 A3 SB-g-tron

Het plezier van het rij­den bli­jft!

De Audi A3 Sport­back g-​tron, de eerste in serie gepro­duceerde aardgasauto van het merk, vanaf nu bestel­baar, getu­igt van de enorme diep­gang van de tech­nol­o­gis­che exper­tise van Audi. Van ultra­licht­gewicht tech­nolo­gie over uiterst gea­vanceerde info­tain­ment tot de bestu­ur­der­shulp­sys­te­men. Het plezier van het rij­den blijft!

NU REEDS IN ONZE SHOW­ROOM, de nieuwe A3 Cabriolet!

Wat een mooi geschenk…Fascinatie op het eerste gezicht! Schit­terende ele­gante lichtheid. De nieuwe Audi A3 Cabri­o­let. Sportief, zelfs in stil­stand. Inspir­erend. Open voor nieuwe ideeën. En onbe­grensde vrijheid…

13 1125 audi CabrioA3 730pxNu te bestellen om in de zomer te geni­eten…
Inspir­erende vri­jheid…

Neem even de tijd. Laat het indruk­wekkende design tot u door­drin­gen. Emo­tion­eel. Opval­lend en sportief.

Adem­ben­e­mend karak­ter
Nieuwe per­spec­tieven. Ein­de­loos opwindend. Geopend door de stan­daard volau­toma­tis­che stof­fen kap. Zelfs tij­dens het rij­den tot 50 km/​h.

Aan­dri­jf­dy­namiek
Aange­dreven door een krachtige dynamiek. Naar de zon toe. Of vice versa. De rit wordt een beloning.

Nu aan inter­es­sante financier­ingsvoor­waar­den…
Geniet van deze prachtige wagen nú. We kun­nen u heel sterke financier­ingsvoor­waar­den voorstellen. Vraag het aan ons verkoopsteam.

Met een tank­in­houd van 50 liter ger­aak je zo’n 1.500 kilo­me­ter op weg. De zuinig­ste en schoonste versie,

13 1118 audi A3ulttra 730pxHet voordeel…
Met zijn ver­bruik van 3,2 l/​100 km en zijn CO2-​uitstoot van 85 g/​km is hij de zuinig­ste en schoonste ver­sie. De mooie waar­den zijn eve­neens te danken aan de 15 mil­lime­ter ver­laagde ophang­ing, een ver­be­terde stroom­lijn, ban­den met lage rol­weer­stand, een ver­snellings­bak met extra lange ein­dover­breng­ing en een leeggewicht van slechts 1.205 kilo.
Met een tank­in­houd van 50 liter ger­aak je zo’n 1.500 kilo­me­ter op weg.

Audi A3 1.6 TDI ultra
Zuinigheid in alle opzichten, ook in de voorde­len van alle aard!

Audi A3 sport­back ultra
Ook in de sport­back ver­sie kan je nu een mooi en zuinig voordeel halen. Met een uit­stoot van 88 g/​km wordt het moeil­ijk kiezen.

Informeer ernaar!